Even voorstellen: Heemkundekring Rosmalen

In de rubriek “Even voorstellen” stelt elke maand een van onze deelnemers zich voor. Deze maand maken we kennis met Heemkundekring Rosmalen. Zij zijn bezig om hun collectie geleidelijk van Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) naar Brabant Cloud te migreren.

Logo Heemkundekring Rosmalen

Logo Heemkundekring Rosmalen (Bron: Heemkundekring Rosmalen)

Alle rechten voorbehouden

Naam: Heemkundekring Rosmalen
Woordvoerder: Hans Groenewoud
Aantal records in Memorix Maior: 9445
Aantal records online: 1114

Vertel iets over je instelling

Heemkundekring Rosmalen is in 1989 opgericht. In onze statuten staat aangegeven, dat we ons bezighouden met het in ere houden en bewaren van het erfgoed van het grondgebied van de oude Gemeente Rosmalen. We zijn als dorp in 1996 door een fusie onderdeel geworden van wat wel “Groot ’s-Hertogenbosch” wordt genoemd. Daarnaast proberen we ook hedendaagse zaken, die op het grondgebied van ons oude dorp aanwezig zijn, in kaart te brengen en voor zover mogelijk als hoeder daarover op te treden.

We willen onze doelen bereiken door regelmatig naar buiten te treden met onderdelen van onze collectie, zowel fysiek als via onze website.

- Hans Groenewoud

Ons doel is alles wat betekenis heeft voor het oude Rosmalen op dusdanige wijze voor de toekomst te bewaren dat het voor iedereen die daarin is geïnteresseerd toegankelijk is en dat we de mogelijkheid bieden dat men daar inzicht in kan krijgen. We willen onze doelen bereiken door regelmatig naar buiten te treden met onderdelen van onze collectie, zowel fysiek als via onze website. Zo verschijnt elk kwartaal ons blad “Rosmalla”, waarin we belangrijke “Rosmalense zaken” uit het heden en verleden proberen te belichten. Verder hebben we een aantal vrijwilligers uit het onderwijs die proberen om contact te leggen met basisscholen zodat ook daar belangstelling gewekt wordt voor de heemkundige geschiedenis van ons dorp.

Waaruit bestaat je collectie?

Binnen onze collecties maken we het onderscheid dat alle zaken betrekking moeten hebben op ons
oude dorp.

Onze collectie bestaat uit een heel groot papieren archief. Hierin zitten stukken uit het verleden van de Rosmalense gemeenteraad, teruggaand tot en met de achttiende eeuw. Ook hebben we stukken van de carnavalsvereniging, de diverse parochies in het oude dorp, sportverenigingen, reeds lang verdwenen gildes, de geschiedenis van diverse instellingen die deel uit hebben gemaakt van ons dorp en nog veel meer!

Daarnaast bezitten we ongeveer 11.000 foto’s, ook uit een ver verleden en inmiddels van een uitstekende kwaliteit. We hebben een actieve foto- en videowerkgroep, die schitterende “Tijdstukken” maakt van ons beeldarchief, zowel over actuele zaken als over zaken uit het verleden. Het is de moeite waard om deze stukken te bekijken op onze website.

Maquette Villa Fleurie in Rosmalen van Heemkundekring Rosmalen

Maquette Villa Fleurie in Rosmalen van Heemkundekring Rosmalen (Bron: Website Heemkundekring Rosmalen)

Alle rechten voorbehouden

Naast beeldmateriaal bezitten we ook rond de 10.000 bidprentjes en een groot aantal maquettes, die door een aantal van onze leden zijn gemaakt. Deze maquettes zijn van belangrijke gebouwen uit het oude dorp, die deels nog bestaan en deels reeds lang zijn verdwenen. Ze zijn in 3D te bewonderen op onze website en staan regelmatig op diverse plaatsen tentoongesteld.

Waarom maak je gebruik van Brabant Cloud?

Ik ben als “bestuurslid beheer collecties, archivering & databaseontwikkeling” verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ik heb destijds ook Brabant Cloud binnen onze heemkundekring geïntroduceerd. Bij de “Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch” ben ik projectleider van een dergelijk project en heb daarvoor regelmatig contact met Peer Verbruggen gehad. Op deze manier kwam het project in Rosmalen uiteindelijk tot stand.

Het foto- en bidprentjesarchief van onze heemkundekring is “te bewonderen” op onze website. Dit gaat veranderen. Op dit moment laat dit archief te wensen over: de foto’s zijn van slechte kwaliteit. We willen onze collectieregistratie graag professionaliseren en zijn daarom bezig om ons collectieregistratiesysteem geleidelijk te migreren van ZCBS naar Brabant Cloud.

Alle foto’s die we bezitten worden door een lid, die tevens beroepsfotograaf is, bewerkt en komen nu eerst op onze NAS (onze eigen Cloud) te staan. Als dit voltooid is verdwijnt de oude database en gaan ook de foto’s over naar Brabant Cloud.

Waarom leg je je collectie vast?

De Heemkundekring Rosmalen heeft tot doel de beoefening en de bevordering van het in brede kring wekken van belangstelling voor en bevorderen van kennis over de heemkunde in het algemeen en die over voormalige Gemeente Rosmalen in het bijzonder. Dit doen we op verschillende manieren zoals; het bewaren, beschermen en beschikbaar stellen van heemkundig gezien belangrijke roerende en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en oudheidkundige gegevens, educatie voor jong en oud in de vorm van lezingen, cursussen en lesmateriaal, het organiseren van uitstapjes en tot slot geven we elk kwartaal ons blad “Rosmalla” uit.

Schermafbeelding bidprentjes op Brabants Erfgoed van Heemkundekring Rosmalen

Schermafbeelding bidprentjes op Brabants Erfgoed van Heemkundekring Rosmalen (Bron: Brabants Erfgoed)

Alle rechten voorbehouden

Hoe leg je je collectie vast? Wie doet dit?

Onze collectie wordt door verschillende trouwe vrijwilligers in kaart gebracht en op allerlei manieren in de computer vastgelegd. Het kelderarchief, in een atoomvrije bunker onder het oude gemeentehuis van Rosmalen, is inmiddels vrijwel volledig in kaart gebracht en met een aantal mensen zijn we bezig om de inhoud van elke archiefdoos uit te zoeken en vast te leggen. In een later stadium willen we dit ook onderbrengen in Brabant Cloud.

Onze collectie wordt door verschillende trouwe vrijwilligers in kaart gebracht en op allerlei manieren in de computer vastgelegd.

- Hans Groenewoud

De bidprentjes in onze collectie zijn gemigreerd naar Brabant Cloud en worden nu aangepast: ze worden gecontroleerd en waar mogelijk aangevuld. Ook de andere zaken die nu op onze website staan willen we uiteindelijk naar Brabant Cloud overbrengen, zodat alles één geheel gaat worden.

Wat zijn je grootste leerpunten?

  • Als je besluit om je collectie te gaan digitaliseren, zorg dan dat je van tevoren een goed plan opstelt over wat je wilt gaan doen en dat je genoeg vrijwilligers hebt om dit project uit te voeren.
  • Als je het doet doe het dan goed: probeer het zo groot mogelijk op te zetten. Hierdoor voorkom je ook dat je later alles nog eens moet veranderen en opnieuw moet regelen.
  • Wij hebben bijvoorbeeld besloten om eerst onze hele fotocollectie op een beter peil te brengen en dan pas alles te migreren naar Brabant Cloud. Veel foto’s waren hele kleine bestandjes waar niets van overblijft als je ze gaat uitvergroten. Door ze computermatig te bewerken krijg je grotere bestanden van betere kwaliteit waar later veel meer mee te doen is.
  • Daarnaast is deze werkgroep bezig om ook de kwaliteit van de vooral oude video’s en films uit ons bestand via computerprogramma’s dusdanig te verbeteren, dat daarvan ook de “bekijk-baarheid” beter is. Ook dit moet uiteindelijk in Brabant Cloud terecht komen.
  • Verder weten we van ongeveer een kwart van de foto’s uit onze collectie dat ze uit ons dorp afkomstig zijn, maar we weten niet precies wie de personen zijn die er op staan: dat willen we aanvullen voordat we alles laten migreren naar Brabant Cloud: hou daar rekening mee als je je collectie wilt omzetten.
  • Zorg ervoor dat je bij schenkingen en in bruikleen gegeven stukken een goede schenkings- en bruikleenovereenkomst afsluit: dit is heel belangrijk omdat je dan zeker weet wat je wettelijk met de schenkingen kunt doen.

Wil je nog iets anders meegeven?

Een bijkomend leuk effect van het in kaart brengen van onze collectie is, dat we zaken ontdekken waarvan we niet wisten dat we ze in ons bezit hadden. Zo vonden we een oud schoolschriftje uit 1830, waarin in het Frans allerlei dagdagelijkse zaken die zich in ons dorp hebben afgespeeld, staan opgetekend.

Een bijkomend leuk effect van het in kaart brengen van onze collectie is, dat we zaken ontdekken waarvan we niet wisten dat we ze in ons bezit hadden.

- Hans Groenewoud

Zoals eerder al beschreven bezitten we het archief van het een aantal jaren geleden ter ziele gegane gilde St. Antonius (van het varken!) uit Hintham. Dit gilde is rond 1469 opgericht en we zijn trots dit als  goed huisvader in bewaring te mogen houden. We hebben in een overeenkomst vastgelegd dat we dit archief weer overdragen als er opnieuw serieus aan heroprichting wordt gedacht. Dit archief bestaat uit schriftelijke archiefstukken, rouw- en feestkleding, schilden en vaandels, waarvan sommige teruggaan tot in de 18e eeuw. Enkele onderdelen zijn zelfs nog van oudere datum.

Verder beschikken we over uitgebreide gegevens over de “pilotenlijn”, een organisatie die in de oorlog neergestorte geallieerde piloten en andere bemanningsleden hielp terug te keren naar Engeland: een donkere periode waarin een aantal “gewone” burgers uit ons dorp onverschrokken geweldige daden heeft verricht. Hierbij zijn ons stukken geschonken die eerst elders deel uit hebben gemaakt van een museumcollectie, maar waarvan de familie vond dat ze thuishoorden in ons Rosmalens archief. We zijn er heel trots op dat dit nu onderdeel uitmaakt van ons archief!

Heb jij vragen over Brabant Cloud? Of lijkt het je leuk om een stukje te schrijven over jullie stichting, heemkundekring of museum als deelnemer van Brabant Cloud? Neem dan contact op met onze helpdesk via helpdesk@brabantcloud.nl